Kontakt

Jansen & de Bont

Hurksestraat 19,
D-30659 Hannover
040 304 6788

info@jansendebont.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

J&dB: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met J&dB;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: kalenderdag.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Armatuur: verlichtingsproduct dat klantspecifiek en op maat gemaakt wordt.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Jansen & de Bont BV

Hurksestraat 19, 5652 AH Eindhoven

Telefoonnummer: +31(0)403046788

E-mailadres: info@jansendebont.nl

KvK-nummer: 71417818

BTW-identificatienummer: NL 858707652B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van J&dB en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen J&dB en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij J&dB zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. De website van J&dB wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat modellen, specificaties, tekst of afbeeldingen afwijken van de werkelijkheid. Ook kan het voorkomen dat bepaalde houtsoorten uit de collectie worden genomen waardoor deze bij een volgende bestelling niet meer leverbaar zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden J&dB niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt J&dB onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft J&dB passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal J&dB daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. J&dB kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien J&dB op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. J&dB zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van J&dB waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij J&dB deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien J&dB zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht uitsluitend bij levering van producten verkregen via aankoop webshop

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan J&dB retourneren, conform de door J&dB verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Dit herroepingsrecht geldt echter niet voor armaturen die op bestelling worden vervaardigt. Deze zijn op aanvraag gemaakt en zijn van dermate persoonlijke aard, dat er sprake is van maatwerk.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal J&dB dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door J&dB alleen worden uitgesloten indien J&dB dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing voor producten:
  • die door J&dB tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop J&dB geen invloed heeft;
Artikel 9 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan J&dB producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar J&dB geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien J&dB dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 1. Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garandeert J&dB de deugdelijkheid van de door zijn geleverde artikelen mits al zijn instructies met betrekking tot het gebruik van deze artikelen strikt zijn opgevolgd.
 2. De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de artikelen. De garantieperiode verstrijkt 24 maanden daarna. Op onderdelen bedraagt deze termijn 60 maanden..
 3. J&dB aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan consument aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door J&dB gekozen bewerking danwel als gevolg van de door J&dB gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, is J&dB niet aansprakelijk.
 4. J&dB garandeert de bruikbaarheid van zijn artikelen bij een normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garantie.
 5. Indien J&dB aansprakelijk is uit hoofde van zijn garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen danwel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten.
 6. J&dB is niet tot garantie gehouden;
  • indien consument niet volledig danwel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met J&dB;
  • indien consument de door J&dB geleverde artikelen onvakkundig of onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd, verwerkt, bewerkt of gebruikt;
  • indien, in het geval dat J&dB niet de producent is van de door zijn geleverde artikelen, consument een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via J&dB en indien hij door die fabrikant onder die betreffende schadeloos is gesteld.
 7. In het geval J&dB niet de fabrikant is van de door zijn geleverde artikelen is de aansprakelijkheid van J&dB beperkt tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door deze leverancier van die artikelen en onder diens garantie.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
 1. J&dB zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan J&dB kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal J&dB geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 12 weken uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal J&dB het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal J&dB zich inspannen om, na overleg met de consument, een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij J&dB, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Duurtransacties
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Artikel 13 – Betaling
 1. Betaling van facturen aan J&dB dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien J&dB 14 dagen nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in zijn bezit heeft, is consument van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn dan ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van €113,45.
 3. Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente, over het openstaande factuurbedrag, zijnde 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
 4. Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door consument aan zijn verplichtingen tot betaling geeft J&dB het recht nakoming of verdere nakoming van deze overeenkomst op te schorten totdat door consument wel aan deze verplichting is voldaan. J&dB heeft de keus ook het recht van de overkomst te ontbinden onverminderde het recht van J&dB op schadevergoeding in verband met de latere, danwel de niet- uitvoering van de overeenkomst.
 5. Alle betaling aan J&dB dienen zonder inhouding of verrekening op een door J&dB aangegeven bank- of girorekening te geschieden, in de valuta waarin is gefactureerd.
 6. Door consument gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 14 – Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop J&dB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor J&dB niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.In geval van overmacht van J&dB wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand het J&dB onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is J&dB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat J&dB gehouden is aan opdrachtgever enige schade te vergoeden.
 2. Indien de overmachttoestand aan de zijde van J&dB langer dan een maand duurt dan heeft consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.
Artikel 15 – Eigendomsrecht en copyright
 1. Het is zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van J&dB verboden om foto’s of enig ander onderdeel van de website van J&dB te kopiëren, op te slaan, te verspreiden of anderszins te gebruiken voor andere websites of andere zakelijke- of privé-doeleinden. De gehele website inclusief tekst, lay-out, foto’s, getoonde producten valt onder de wettelijke auteursrechtelijke bescherming en het intellectuele eigendomsrecht.
Artikel 16 – Wijzigingsbeding
 1. J&dB is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn vermeld op de website, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.